Skip to main content

Terminologia specifică legislaţiei vamale

A

Administrare a riscului - activitate sistematică de elaborare şi aplicare în practică a măsurilor de prevenire şi minimalizare a riscurilor, evaluare a eficienţei aplicării acestor măsuri, precum şi controlul asupra aplicării procedurilor şi operaţiunilor vamale, presupunînd, de asemenea, actualizarea permanentă, analiza şi modificarea informaţiilor acumulate şi utilizate de organele vamale.
Analiză a riscurilor - utilizare sistematică a informaţiei acumulate de organele vamale pentru a stabili cauzele şi condiţiile apariţiei riscurilor, identificarea lor şi evaluarea consecinţelor nerespectării legislaţiei Republicii Moldova.
ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms Data / Sistemul Automatizat Vamal de prelucrare a declaraţiilor vamale, care gestionează declaraţiile vamale, oferă posibilitatea comunicării agenţilor economici cu vama prin mecanismul de schimb electronic de date, se bazează pe mecanismul de selectivitate şi evaluare a riscului, prevede implementarea unui management de risc automat în timpul procesului electronic de vămuire.
ATA Carnet (Admission Temporaire - Temporary Admission)
este un document vamal global eliberat de către autoritatea competentă şi care serveşte drept declaraţia vamală şi autorizaţia pentru mărfurile importate în regim de admitere temporară cu scutirea totală de plata drepturilor de import, în conformitate cu prevederile Convenţiei Vamale pentru Admiterea Temporară a Mărfurilor, incheiata la Bruxelles, la 6 decembrie 1961 şi a Convenţiei privind importul temporar de la Istambul din 1990.
Actele normative ale Serviciului Vamal - acte normative în domeniul vamal, emise de către Serviciului Vamal, în limitele competenţei, sale, care intră în vigoare în conformitate cu legislaţia şi sunt executorii pentru organele vamale, pentru alte autorităţi publice şi pentru persoane.
Acciz - impozit general de stat stabilit pentru unele marfuri de consum, pentru activitatea in domeniul jocurilor de noroc.

B

Bariere netarifare - prezintă un complex de măsuri şi reglementări care împiedică, limitează sau deformează fluxul internaţional de bunuri şi servicii şi care au ca principal scop apărarea pieţei interne de concurenţa străină şi sau echilibrarea balanţei de plăţi.
Broker vamal - persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal.

C

Cod de autorizare - este codul atribuit în sistemul informatic declarantului sau brokerului vamal utilizator al sistemului informatic;
Control vamal - îndeplinirea de către organul vamal a operaţiunilor de verificare a mărfurilor, a existenţei şi autenticităţii documentelor; examinarea evidenţelor financiar-contabile; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate; efectuarea de anchete şi alte acţiuni similare pentru a se asigura respectarea reglementărilor vamale şi altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
Culoar de vămuire - grupare realizată pe baza unor criterii de selectivitate predefinite, care determină aplicarea unor tipuri de control vamal diferite în procesul de vămuire a mărfurilor;
Culoarul verde de vămuire - culoarul de vămuire care determină acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic;
Culoarul galben de vămuire - culoarul de vămuire care determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar;
Culoarul roşu de vămuire - culoarul de vămuire, care determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar şi fizic;

D

Declarant - persoana care întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar;
Declaraţie vamală - actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal;
Declaraţie vamală în detaliu - act unilateral cu caracter public, prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute în reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal. Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce cuprinde numărul de exemplare corespunzător fiecărui regim vamal şi este format din declaraţia vamală primară şi, după caz, declaraţia(iile) vamală(e) complementară(e);
Declaraţia vamală primară - exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate pentru declararea în detaliu a bunurilor clasificate la un singur cod tarifar;
Declaraţia vamală complementară - exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea bunurilor care se clasifică la coduri tarifare diferite sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar, prezintă caracteristici diferite, în special în ceea ce priveşte originea şi care determină regimuri tarifare preferenţiale diferite.
Declaraţia vamală periodică - declaraţia vamală care se depune pentru toate partidele de mărfuri şi toate mijloacele de transport care trec frontiera vamală într-o anumită perioadă, în cazul în care una şi aceeaşi persoană trece periodic acelaşi tip de mărfuri şi de mijloace de transport
Declaraţia temporară sau incompletă - se depune în cazul în care declarantul nu poate, din motive obiective, să depună o declaraţie completă, dacă aceasta conţine datele principale necesare vămuirii şi dacă datele lipsă vor fi prezentate în termenul stabilit.
Declaraţia sumară - se depune de către declarantul sau brokerul vamal pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală.
Destinaţie vamală - plasarea mărfurilor sub un regim vamal, introducerea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul lor, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului;
Drepturi de import; drepturi de export - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia; taxa pentru procedurile vamale, taxa pentru eliberarea de autorizaţie, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
Domeniu al riscului - obiecte de analiză grupate separat, în raport cu care se impune aplicarea anumitor forme ale controlului vamal sau a tuturor formelor, precum şi sporirea calităţii administrării vamale;
Dumping - introducere a unui produs pe piaţa la un preţ inferior valorii sale normale daca preţul de export al acestui produs, in momentul exportului dintr-o tara in alta, este inferior preţului comparabil, practicat in cadrul operaţiunilor comerciale normale, pentru un produs similar destinat consumului pe piaţa interna a tarii exportatoare;

E

Evaluare a riscului - determinarea sistematică a probabilităţii apariţiei riscului şi consecinţelor legate de ulterioarele încălcări ale legislaţiei vamale în vigoare;

F

Facilităţi tarifare - facilităţile acordate de către ţară, în condiţii de reciprocitate sau unilateral, pentru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub formă de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de mărfuri, de reducere a taxei vamale, de scutire de taxă, de restituire a taxei plătite anterior

I

Indicatori ai riscurilor - criterii concrete care conţin parametri prealabili determinaţi, abaterea de la care permite de a efectua selectarea obiectului de control;
Invalidarea informatică a declaraţiei vamale - acţiunea desfăşurată de lucrătorul vamal desemnat, prin care o declaraţie vamală existentă pe serverul biroului vamal este împiedicată să mai genereze consecinţe în procesul de declarare a mărfurilor, în situaţiile stabilite prin prezenta metodologie;
INCOTERMS - condiţii de livrare care se referă la interpretarea uniformă a obligaţiilor vânzătorului şi cumpărătorului pentru derularea contractului de vânzare-cumpărare internaţional, în special cu privire la:
 • livrarea mărfurilor;
 • repartiţia cheltuielilor;
 • transferul riscurilor;
 • formalităţile documentare privind trecerea mărfurilor peste frontieră.
Incoterms conţine 13 termeni care se grupează în 4 categorii: E, F, C, D.

L

Liber de vamă - actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;

M

Măsuri de politică economică - restricţiile la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerente de politică economică, ce prevăd licenţierea, cotarea, impozitarea, stabilirea preţului minim şi maxim;
Masuri de salvgardare - masuri aplicate in cazul in care un produs este importat in cantitati si/sau in conditii care cauzeaza sau pot cauza un prejudiciu grav ramurii industriei nationale;
Mărfuri - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia celor prevăzute la pct.4);
Mărfuri de risc - mărfuri transportate peste frontiera vamală în privinţa cărora există riscuri depistate sau riscuri potenţiale
Mărfuri de acoperire - mărfuri care, cu un grad suficient de probabilitate, pot fi declarate în locul mărfurilor de risc
Mijloc de transport - orice mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport;
Modulul informatic - componenta software a sistemului informatic vamal, care permite întocmirea declaraţiei vamale în detaliu şi obţinerea liberului de vamă;

N

Nomenclator de mărfuri - listă care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare Sistemului armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor - standard internaţional.
Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova este divizat în 21 de secţiuni şi 97 de capitole

O

Obligaţie vamală - obligaţia de plată a drepturilor de import/export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei, precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale;
Operaţiuni vamale - controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, controlul corporal, controlul evidenţei contabile, controlul depozitelor vamale libere, magazinelor duty free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, alte acţiuni, efectuate în domeniul vamal de către organul vamal;

P

Plătitor vamal - persoană obligată să achite o obligaţiune vamală;
Politica vamală - este parte integrantă a politicii externe şi interne a statului şi urmăreşte asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuţia la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, alte obiective stabilite de legislaţie.
Procedura informatică de declarare a mărfurilor - ansamblul de instrucţiuni şi activităţi care permit declararea mărfurilor prin intermediul sistemului informatic vamal;
Profil al riscului - ansamblu de date (informaţii) despre domeniul riscului, indicatori ai riscului, precum şi indicaţii (instrucţiuni) concrete în vederea aplicării măsurilor necesare întru prevenirea sau minimalizarea riscului;
Punere în circulaţie - acţiunea prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile şi mijloacele de transport după vămuire;
Punere condiţionată în circulaţie - punerea în circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, condiţionată de îndeplinirea unor restricţii, cerinţe sau condiţii;

R

Regim vamal - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor; orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă;
Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parţială a plăţii drepturilor de import sau de export.
Risc - probabilitate a nerespectării legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
Riscurile se divizează în două tipuri:
Riscul determinat (depistat) - este un fapt consumat, sau risc cunoscut, deci încălcarea legislaţiei Republicii Moldova a avut deja loc, iar organele vamale deţin informaţii concrete despre acest fapt.
Riscul potenţial - este riscul care nu s-a manifestat, dar există premise pentru apariţia lui
Redevenţe - plăţi efectuate pentru brevete, mărci de fabrică sau de comerţ şi drepturi de autor.
Repatrierea mijloacelor băneşti - încasarea de la nerezidenţi a mijloacelor băneşti aferente exportului de mărfuri şi prestări de servicii în străinătate, precum şi altor operaţiuni şi tranzacţii externe în conturi deschise la băncile autorizate din Republica Moldova, în volumul mijloacelor indicate în declaraţia vamală în termenul stabilit.

S

SGP / Sistemul Generalizat de preferinţe - sistemul în baza căruia ţările dezvoltate acordã tuturor ţãrilor în curs de dezvoltare, pentru importul de produse industriale şi anumite produse agricole, un tratament preferenţial şi scutiri de la plata taxelor vamale
Secret comercial - informaţiile ce nu constituie secret de stat, care ţine de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.
Subvenţie - acordare de către autorităţile publce, direct sau indirect, a unor contributii financiare agenţilor economici pentru a rentabiliza activitatea de export;
Supraveghere vamală - orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale;

T

Titular al operaţiunii - persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privinţa destinaţiei vamale, drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior(declarantului);
Tarif vamal - catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri;
Taxa pe valoarea adăugata (TVA) - impozit general de stat care reprezintă o forma de colectare la buget a unei parti a valorii marfurilor livrate, serviciilor prestate care sint supuse impozitarii pe teritoriul Republicii Moldova, precum si a unei parti din valoarea marfurilor, serviciilor impozabile importate in Republica Moldova.
Tarif vamal - catalog care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri;
Taxă vamală - plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal;
Taxa speciala - perceputa la importul unor produse la preturi mai mici decit valoarea lor normala in tara exportatoare la momentul importului
Taxa compensatorie - taxa speciala perceputa in scopul neutralizării oricărei contribuţii financiare acordate, direct sau indirect, pentru a stimula producerea sau exportul unui produs;
Taxă specială - aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudiciu materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni
Taxă antidumping - percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare
Taxă compensatorie - aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.
Ţara de origine a mărfii - se consideră ţara (grup de ţări, o uniune vamală de ţări, o parte a ţării, în cazul în care este necesar de a le evidenţia în scopul determinării originii mărfii) în care ea a fost fabricată integral sau a fost supusă unei prelucrări suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Transportator - persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport

U

Utilizator al sistemului informatic - persoana juridică autorizată să folosească procedura informatică de declarare a mărfurilor şi care poate fi declarantul sau brokerul vamal utilizator al sistemului informatic;

V

Valoarea în vamă a mărfii - valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale şi a altor impozite;
Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele 6 metode, care se aplică consecutiv:
 • în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza
 • preţului efectiv plătit sau de plătit;
 • în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;
 • în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară;
 • în baza costului unitar al mărfii;
 • în baza valorii calculate a mărfii;
 • prin metoda de rezervă.
Vămuire - procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim, în condiţiile codului vamal.
via 

Popular posts from this blog

Butka business-ului moldovenesc 🤷

Pe noi, moldovenii, e ușor să ne minți ca să nu folosesc un verb licențios. Și cel mai bine o fac nu politicienii care datorită ciclurilor electorale o fac cu regularitate de 2-4 ani, ci antreprenorii noștri locali.Cum se face business-ul moldovenesc? Foarte simplu! Intri pe Aliexpress și te uiți ce costă vreun dolar. De exemplu, un încărcător. Cumperi, te înțelegi la vamă, că ai cumătri, sau mai și plătești vreun TVA, care mai adaugă vreo 20% la dolarul tău. Apropo, toți chinezii îți propun invoice-uri cu prețuri mai mici ca să nu te cheltui tare. Închiriezi niște locații mici, dar plasate strategic în locuri aglomerate (pe bulevarde, lângă piața centrală șamd). Și pui prețuri de vreo 200 de lei - la moment în jur de $12. Venitul tău curat să zicem că nu e de 1000%, ci vreo 700%.Din partidă vreo treime vor fi defecte, dar nu îți pasă. Chiar dacă cineva va reveni să returneze cumpărătura, sunt șanse puține să păstreze și bonul fiscal și cutia, să vrea să scrie plângeri și să meargă…

⛔ Cum își discriminează Doina Ciobanu followerii?

Ieri a ieșit unul dintre episoadele vlog-ului Academiei Rockit, care citează un discurs mai lung al bloggereimodelului influencerei(?) Doina Ciobanu. Și ceea ce mi-a atras atenția în el de la început a fost fraza: "Followerii nu înseamnă nimic! Influența înseamnă tot!".
Prima reacție a mea a fost "Nu poate fi! Nu în era economiei de influencer!". Dar ceea ce a urmat, era și mai șocant. 


Dar să analizăm de la început. Ce este un influencer? Dicționarul Cambridge spune că un influencer este o persoană care afectează felul cum se comportă alții. Adică, fără de cei influențați, de fapt, influencer-ul nu înseamnă nimic. De aici și tendința (exagerată, pe alocuri) a influencerilor să creeze o relație cât mai personală cu followerii săi și să le arate afecțiune cât mai intens. De fapt, cum te-ai simți tu dacă ai fi follower-ul Doinei și ea ți-ar zice că nu însemni nimic pentru ea?


Urmează o altă perlă deosebit de drăguță adresată unui grup foarte mic: Modelele din Republ…

Care este cel mai bun dop pentru sticlele de vin?

Dopurile sunt un subiect pentru dezbateri în lumea vinului. Tradiționaliștii insistă că singura modalitate corectă de a închide o sticlă de vin este dopul de plută. Însă, vinificatorii explorează alternative la dopul de plută clasic. Astăzi vom discuta despre diversele modalități de a astupa o sticlă de vin și vom răspunde la dilema veșnică - dop de plută sau screw-cap?
Trei cele mai populare tipuri de dopuri utilizate de vinificatori sunt: dopurile de plută, dopurile de plută sintetică și screw-cap-urile.

Dopurile de plutăUtilizate de secole, dopurile de plută se dilată perfect pentru a sigila sticla și permite transferul de gaze ideal pentru vinurile care pot fi maturate datorită conținutului înalt de tanini. Dopul de plută se produce din coaja spongioasă a copacilor de plută. Acest fapt determină posibilele imperfecțiuni ale dopului de plută. Acest defect poate afecta aroma vinului adăugîndu-i un iz de carton umed - foarte neplăcut pentru a fi băut. 

Dopurile de plută sunt, de regulă,…